Praktijkleren

Praktijkleren biedt mensen die moeite hebben met leren in een schoolse omgeving de mogelijkheid via de werkvloer een vak te leren. Sinds de invoering van de Participatiewet worden er voor schoolverlaters met een kwetsbare positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt aangepaste routes ontwikkeld voor leren en werken. Samenwerking tussen mbo-scholen en sociale werkbedrijven biedt jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie extra kansen om een reguliere baan te vinden.

Praktijkleren kan worden ingezet voor het behalen van een:

  • Volledig mbo-diploma (bbl of bol): veelal op niveau mbo-1 (entree) of mbo-2, maar soms ook doorstroom naar niveau 3 of 4;
  • Mbo-certificaat: formele erkenning van succesvol afleggen van afgesproken deel van mbo-opleiding;
  • Praktijkverklaring: referentie van praktijkopleider over uitgevoerde mbo-werkprocessen. Dit is voor studenten die (nog) niet in staat zijn een formele opleiding of onderdeel daarvan succes af te ronden, maar wel een praktijkleerroute op maat.

We faciliteren gemeenten, leerwerkbedrijven en onderwijsinstellingen die aan de slag willen met praktijkleren of zich daar verder in willen verdiepen door kennisontwikkeling en –deling.

  • Zo zijn er verschillende pilots uitgevoerd waarin sociale werkbedrijven en mbo-scholen samenwerkten
  • Is vanuit het ESF-project ‘Praktijkleren’ een implementatiescan en implementatiecoach ingezet om sociale werkbedrijven te helpen met de invulling van praktijkleren voor werknemers voor wie een startkwalificatie (nog) een brug te ver is
  • Is er een lerend Netwerk Praktijkleren in de SW. Daarmee willen we SW-bedrijven die (nog) niet werken met praktijkleren inspireren en handvatten bieden. Het Lerend Netwerk Praktijkleren in de SW bespreekt onderwerpen als: ontwikkeling van leerlijnen; mogelijkheden voor verschillende doelgroepen; afstemming met het mbo, de gemeente en werkgevers.

Momenteel brengen we de stand van zaken rond praktijkleren in de verschillende arbeidsmarktregio’s in kaart.

 

Contact met SBCM

Bruno Fermin | Fondsmanager SBCM | b.fermin@caop.nlwww.sbcm.nl