O&O Deelmarkt 4 februari 2020

Als O&O organisaties zetten wij ons dagelijks in om het aanbod en het niveau van vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil te houden, zowel nu als in toekomst. Door de jaren heen hebben we veel kennis opgedaan en producten en diensten ontwikkeld. Op de O&O Deelmarkt delen wij onze kennis, producten en diensten met elkaar, om deze zo mogelijk toe te passen binnen de eigen sector.

Aanleiding O&O Deelmarkt

Bij sectoroverstijgende vraagstukken kunnen O&O organisaties van elkaar leren en met elkaar innoveren. Om deze reden werken diverse O&O organisaties sinds 2017 samen om van elkaar te leren en gezamenlijk vraagstukken op te pakken.

Eén van de gezamenlijke uitdagingen van O&O organisaties is hoe je werkenden kunt stimuleren en faciliteren om eigen regie te nemen op duurzame inzetbaarheid. De Samenwerkende O&O organisaties zijn daarom het ESF-project O&O organisaties samen sterk voor meer eigen regie (project Eigen Regie) gestart, waarin kennis en ervaringen rondom het stimuleren van eigen regie worden gebundeld en gedeeld.

Waarom opnieuw het wiel uitvinden als je van elkaar kan leren?

Samen sterk voor meer eigen regie

Daarom kwamen circa 70 O&O medewerkers op 4 februari in Woerden bijeen om kennis, ervaringen en instrumenten uit te wisselen rondom het thema “eigen regie op duurzame inzetbaarheid”.

De dag werd afgetrapt door Marc Donckers (secretaris, OOF), Jet Thole (programmamanager DI, OOMT) en Menno Vos (Lector Leven Lang Ontwikkelen, Windesheim). Zij namen de deelnemers mee in de doelen van het gezamenlijke project Eigen Regie:

  • Het opbouwen van een lerend netwerk, waar actief kennis en ervaringen gedeeld wordt tussen praktijk en wetenschap.
  • Het ontwikkelen van een ontwerpinstrument, die O&O organisaties handvatten geeft om hun dienstverlening te ontwerpen/aan te scherpen.
  • Het ontwerpen van een meetinstrument om inzicht te krijgen in de effecten van de dienstverlening.

Om te komen tot deze doelen, is de afgelopen maanden met diverse O&O medewerkers en wetenschappers gewerkt aan een gemeenschappelijke begrippenkader “stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid”. Want wat is dat eigenlijk “eigen regie” en wat verstaan we onder “duurzame inzetbaarheid”? Wat valt daar wel en niet onder? Dit begrippenkader draagt bij aan het spreken van dezelfde taal en vormt de basis van de ontwerp- en meetinstrumenten. Jet Thole lichtte toe hoe zij dit begrippenkader nu al toepast in haar werk.

Klik hier voor de plenaire presentatie van de O&O Deelmarkt 2020.

 

Workshops

Na de plenaire opening vonden 2 workshoprondes plaats rondom de 3 pijlers van duurzame inzetbaarheid:

  • Leren en ontwikkelen (gericht op de huidige functie);
  • Loopbaanstappen (gericht op toekomstige functie);
  • Gezonde leefstijl (zowel fysiek als mentaal).

In de eerste workshopronde stond de blik van de wetenschap centraal.

  • In de workshop van Jos Sanders (Lector Leren tijdens de beroepsloopbaan, HAN) waar het onderwerp leren en ontwikkelen centraal stond, ging het om vragen als: wat is duurzame inzetbaarheid? En wat zijn de sleutels van Leven Lang Ontwikkelen? Klik hier voor de presentatie van Jos Sanders.
  • In de workshop van Marinka Kuijpers (Bijz. hoogleraar Leeromgeving en leerloopbanen, Open Universiteit) ging het tot slot over leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief. Benadrukt werd dat het van belang is dat je als werkende stilstaat bij ervaringen die je op doet in je werk en daarop terugkijkt om zo weer een stap verder te zetten. Vooral ervaringen die emotie oproepen zijn interessant. Die ervaringen vertellen je waar je blij van wordt, waar je trots op bent en wat je lastig vindt. Klik hier voor de presentatie van Marinka Kuijpers.
  • Tinka van Vuuren (Bijz. hoogleraar Vitaliteitsmanagement, Open Universiteit) zorgde in haar workshop voor de nodige interactie door met de deelnemers aan de slag te gaan met een SWOT Analyse Gezondheid. Ook sprak zij over de paradox van het sturen op eigen regie.

"Waardevol om collega's van andere fondsen te ontmoeten!"