O&O organisaties samen sterk voor meer eigen regie

Speerpunt van de samenwerking voor de komende jaren is het versterken van de eigen regie van werkenden. Om deze reden zijn de Samenwerkende O&O organisaties het project Samen sterk voor meer eigen regie gestart.

De toekomstige arbeidsmarkt vraagt dat mensen meer dan ooit de eigen regie nemen op hun ontwikkeling en inzetbaarheid. Door een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) worden kennis en vaardigheden onderhouden en blijven werkenden duurzaam inzetbaar. Dit voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Voor werkgevers is de inzetbaarheid van menselijk kapitaal essentieel voor hun concurrentievermogen, innovatiekracht en productiviteit. Het nemen van eigen regie is echter nog niet vanzelfsprekend.

Het stimuleren van eigen regie is een complex onderwerp dat van vele variabelen afhankelijk is, bijv. motivatie, bewustzijn, middelen en kansen. O&O organisaties en hun sociale partners, overheid en onderwijs- en kennisinstellingen zijn afzonderlijk of in beperkte samenwerking actief bezig met het onderwerp. Samen hebben deze partijen allen een stukje van de puzzel: wat werkt wel en wat niet? Het probleem is niet dat er onvoldoende kennis is, maar dat er te weinig kennis gedeeld en gebundeld wordt. O&O organisaties willen bijdragen aan minder fragmentatie van kennis en voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. De centrale vraag is:

Hoe kunnen werkgevers en werknemers gestimuleerd en gefaciliteerd worden om meer eigen regie op LLO en duurzame inzetbaarheid te nemen?

Om antwoord te krijgen op deze vraag wordt een lerend netwerk eigen regie opgezet, waarin het inventariseren, verbinden en toepassen van inzichten over “wat werkt” bij het stimuleren van eigen regie centraal staat. Op deze wijze kunnen O&O organisaties hun activiteiten verbeteren op basis van de opgedane inzichten en gegeven handvatten.

Hierbij wordt geput uit kennis en ervaringen uit wetenschap en praktijk: O&O organisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties en kennis- en onderwijsinstellingen. Door onze krachten te bundelen, willen wij de komende jaren sneller innoveren op dit thema. Door te weten wat effectief is, stimuleren wij werknemers en werkgevers om maatregelen te nemen die de eigen regie van werkenden op hun inzetbaarheid duurzaam versterkt.

Door onze krachten te bundelen, willen wij de komende jaren sneller innoveren op het thema eigen regie.

Model Stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid

Het afgelopen jaar is met O&O medewerkers, sociale partners en wetenschappers gewerkt aan het model Stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Want wat is dat eigenlijk “eigen regie” en wat verstaan we onder “duurzame inzetbaarheid”? Wat valt daar wel en niet onder? Het model is gebaseerd op de praktijk van ruim twintig samenwerkende O&O organisaties ...

Lees verder