Inclusiviteit en Wet banenafspraak

Sinds 2013 zijn organisaties in de sector waterschappen actief aan de slag met het thema inclusiviteit, in het bijzonder ten aanzien van de doelgroep van de Wet banenafspraak. A&O fonds Waterschappen heeft hierin een coördinerende rol. Het fonds werkt hierin actief samen met de werkgeversvereniging Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de vakbonden FNV en CNV.

De activiteiten van het fonds bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Beschikbaar stellen van een themapagina themapagina op haar website rond inclusiviteit met praktische informatie.
  • Faciliteren van een fysiek Platform inclusiviteit voor HR-professionals van organisaties in de sector en intern verantwoordelijk voor het thema inclusiviteit. Doel van platform is kennisuitwisseling en samenwerking.
  • Faciliteren van een sectorale adviseur Banenafspraak voor vragen en ondersteuning.
  • Uitzetten van een jaarlijkse monitor wet banenafspraak, die wordt geagendeerd bij diverse sectorale gremia.
  • Opstellen en jaarlijks bijstellen van een meerjarige sectorale werkagenda wet banenafspraak.

Sinds een paar jaar faciliteert het A&O fonds Waterschappen, samen met de Vwvw en de vakbonden FNV en CNV, aanvullend op bovenstaande activiteiten het sectorale stimuleringsprogramma Onbeperkte Denkers sector waterschappen.

Het doel van dit programma is om middels informatie, inspiratie en het aanreiken van handvatten, medewerkers op alle niveaus in de waterschapsorganisaties te stimuleren werk te maken van de instroom van mensen met een arbeidsbeperking. Met behulp van het platform waterschappen, de website van onbeperkte denkers, nieuwsbrieven en een proeftuin met zes organisaties, worden best practices opgehaald en gedeeld, handvaten aangereikt en organisaties begeleid om stappen te zetten naar een inclusieve werkvloer.

Met behulp van 4 sectorambassadeurs Onbeperkte Denkers, wordt ook draagvlak en enthousiasme gerealiseerd bij het hoogste niveau: directeuren, dijkgraven en bestuurders, teneinde het aan te jagen in hun eigen organisaties.

Bovenstaande activiteiten hebben er mede aan bijgedragen dat binnen de 34 organisaties in de sector waterschappen eind 2021 in totaal 270 banen voor personen uit de doelgroep Wet banenafspraak waren gerealiseerd.

Meer informatie

www.aenowaterschappen.nl/activiteiten/inclusiviteit

Contact met A&O Waterschappen

Bart de Zwart | Programmamanager A&O fonds Waterschappen bart.dezwart@aenowaterschappen.nl | www.aenowaterschappen.nl